Inwestowanie w fundusze

0
1332
Inwestowanie w fundusze

Nadwyżki finansowe powinny zostać szybko zagospodarowane. Nowoczesna ekonomia nie znosi bezczynności. Czas to pieniądz, jak często słyszymy z różnych źródeł, np. słuchając audycji radiowych lub telewizyjnych relacji z różnego rodzaju zebrań i kongresów związanych z angażowaniem pieniądza, czyli inwestycjami. Tłumnie gromadzą one amatorów i profesjonalistów działających na rynkach kapitałowych. Dzięki nim można przekonać się jak dobrą formą pomnożenia środków finansowych jest inwestowanie w fundusze.

Historia inwestowania

Historia inwestowaniaNadwyżki finansowe tylko w początkowej fazie rozwoju rynku finansowego były podstawowym przedmiotem zainteresowania finansistów. W tej wczesnej fazie rozwoju rynku inwestycyjnego, instrumentów finansowych było niewiele, a wiedza z tym związana stanowiła elitarną i wolno rozrastającą się gałąź nauk ekonomicznych. Tak było do momentu zastąpienia złota, stanowiącego dotychczas zabezpieczenie i stabilną gwarancje, środków pieniężnych znajdujących się w obiegu gospodarczym. Gdy nastała era pieniądza kreowanego pod zastaw depozytów, po krótkim okresie dostosowania nastąpiła erupcja możliwych zastosowań z coraz większą szybkością mnożących się na rynku pieniędzy.

Większego znaczenia nabrały takie zjawiska jak inflacja i deflacja oraz siła nabywcza pieniądza. Można powiedzieć, że pieniądze emitowane pod zastaw złota o wiele mniej musiały się liczyć z tego typu zjawiskami i jeżeli występowały, to raczej na skutek nieuczciwej praktyki emitentów lub też wpływu stosunków międzynarodowych.
Tymczasem, pieniądz kreowany wymaga szczególnie ostrożnego podejścia i całej gamy instrumentów służących do zarządzania nim. W przeciwnym wypadku bardzo szybko dochodzi do katastrofy gospodarczej z powodu np. utraty wartości pieniądza, czyli inflacji lub hiperinflacji.

Oprócz tych najbardziej oczywistych, dla każdego pracownika sektora finansów, instrumentów, jak stopy procentowe ustalane przez bank centralny oraz poziom rezerwy obowiązkowej, istnieją także inne. Można powiedzieć, że zarządzanie pieniądzem i prowadzenie odpowiedniej polityki pieniężnej jest możliwe także dzięki istnieniu różnego rodzaju rynków, na których funkcjonują, różne co do funkcji i formy, instrumenty inwestycyjne.

Akcje i obligacje

Akcje i obligacjeNajbardziej powszechne to akcje i obligacje oraz pochodne z nimi związane, o których powinniśmy raczej powiedzieć, że są na tych akcjach i obligacjach oparte. Tymi instrumentami również można i należy zarządzać w odpowiedni sposób. W taki gwarantujący odpowiednio niską stopę ryzyka i przy zapewnieniu możliwości ich wymiany, czyli zapewnieniu odpowiedniej płynności. Służy temu skomplikowany i ogromnie rozbudowany system regulacji prawnych, zobowiązujący zarówno emitentów tych instrumentów inwestycyjnych oraz ich nabywców, a także, nazwijmy to operatorów, takich jak domy maklerskie i giełdy, dzięki którym możliwa jest wymiana akcji, obligacji i innych produktów, do zachowań mieszczących się w ściśle określonych ramach. Ramy te zarysowane są przez te przepisy i zgodne są z intencjami regulatora rynku, jakim jest zwykle parlament danego kraju, działający w porozumieniu z szeregiem instytucji.

Dzięki tym regulacjom możliwe było zbudowanie rzetelnych, czyli wiarygodnych i elastycznych relacji pomiędzy inwestorami, organizatorami rynków, na których dochodzi do wymiany instrumentów inwestycyjnych i emitentami tych instrumentów.

Pojedynczy inwestor dokonujący zakupu akcji ma ograniczone szanse i możliwości na pełną, dogłębną i, co istotne, trafną ocenę wartości danego waloru i towarzyszącego oraz oddziałującego na niego otoczenia ekonomicznego. Każda firma, której wielkość jest na tyle duża, że możliwa jest dla nie emisja akcji i dystrybucja ich na rynku kapitałowym, podlega ogromnej liczbie czynników. Wpływają one na obecną i przyszłą jej wartość reprezentowaną przez wartość poszczególnych akcji czy obligacji. W szczególności należy tu wymienić kondycję rynków, na których obecne są produkty czy usługi danej firmy, otoczenie bliższe takie jak sytuacja ekonomiczna klientów czy też kluczowych dostawców, i otoczenie dalsze, jak np. bieżąca sytuacja polityczna kraju, w którym działa firma, albo też stosunki międzynarodowe.

Inwestowanie w fundusze

Wszystko to sprawia, że zakup akcji przez osobę niemającą na co dzień nic wspólnego z działalnością finansową lub inwestycyjną jest czynnością wysoce ryzykowną i obarczoną wysokim prawdopodobieństwem poniesienia strat. Sięgają one czasami wielkości wszystkich zainwestowanych funduszy. W związku z tym powołano do życia formę organizacją nazywaną powszechnie funduszami inwestycyjnymi. Oczywiście i one nie gwarantują zwykle odniesienia inwestycyjnego sukcesu. Lecz pozycja inwestora chcącego za pomocą funduszy inwestycyjnych pomnożyć posiadany majątek, jest znacznie korzystniejsza.

Fundusze są to w istocie formy organizacyjne, za pomocą których ograniczane jest ryzyko i bardzo często rozdystrybuowane na dość dużą liczbę inwestorów. Przy tym istotne jest, że działalność funduszy inwestycyjnych zwykle podlega odpowiednim regulacjom specjalnie im dedykowanym. Pamiętać jednak należy, że inwestowanie w fundusze jest zwykle związane z możliwością wyboru stopnia ryzyka, jak i możliwej stopy zwrotu. Istnieje bowiem cała gama funduszy inwestycyjnych różniących się zarówno formami organizacyjnymi, specyfiką inwestycyjną, poziomem akceptowanego ryzyka i co ważne, kosztami, jakie ponoszą ich uczestnicy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here