Inwestowanie w obligacje

0
1289
Inwestowanie w obligacje

Rynki kapitałowe pełne są możliwości inwestycyjnych, które wymagają od ich nabywców dużej wiedzy i zaangażowania. Wycena instrumentów kapitałowych jest pochodną tak dużej liczby czynników, że ich owocna analiza i prawidłowa ocena ich wartości przekracza możliwości inwestorów indywidualnych, zwłaszcza tych, którzy spotykają się z tematyką inwestycyjną i kapitałową od święta, lub odrobinę częściej. Niestety, najważniejszym argumentem decydującym najczęściej o tym, czy dokona się zakupu danego instrumentu kapitałowego, czy też nie, jest kryterium posiadania, lub braku środków, jakie mogą zostać przeznaczone pod inwestycje. Pominąć należy takie przypadki, nawiasem mówiąc, nie za bardzo odosobnione, w których dążenie i pragnienie szybkiego wzbogacenia się skłania osoby nieposiadające żadnego doświadczenia na rynkach inwestycyjnych do zaciągnięcia bardzo poważnych zobowiązań w postaci kredytów opiewających na kwoty idące czasami w setki tysięcy i miliony złotych.

Jak inwestować?

Inwestowanie w obligacjeRynki kapitałowe, giełdy, na których dochodzi do wymiany akcji, obligacji czy innych instrumentów, którymi handluje się na giełdach towarowych czy na giełdach instrumentów dłużnych, to miejsca, w których rodzą się, ale i znikają fortuny. Jak dobrze wiemy, nic w przyrodzie nie ginie. Najczęściej czyjś szybki sukces jest możliwy dzięki temu, że ktoś doznał błyskawicznej porażki. Nie można jednak do rynków kapitałowych podchodzić ze skrajną podejrzliwością, która całkowicie zniechęcić może do wszelkich inwestycji. Giełdy są, w powszechnym rozumieniu, miejscem, gdzie dochodzi do transakcji, z których większość w średnim lub długim terminie kończy się dodatnim wynikiem. To określenia rozumiane przez pryzmat nauki o ekonomii. Należy bowiem pamiętać, że definicje okresów takie jak krótki, średni i długi różnią się od siebie w poszczególnych obszarach ekonomii i ujęciach różnych teoretyków. Inne będą mogły mieć znaczenie w analizie projektów inwestycyjnych. Nieco inne przy np. udzielaniu i klasyfikacji kredytów. Ten dodatni wynik jest bardziej lub mniej pewny, co jest odzwierciedleniem ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne rodzaje instrumentów rynku kapitałowego.

Inwestowanie w obligacje

Do instrumentów, którym towarzyszy stosunkowo niski poziom ryzyka utraty kapitału zalicza się obligacje. Inwestowanie w obligacje jest stosunkowo bezpieczne,. Należy jednak pamiętać o tym, że istnieją różne ich rodzaje. Możemy wyróżnić kilka kryteriów pozwalających na rozróżnienie i podział tego typu instrumentów. Za najważniejsze kryterium należy chyba uznać rodzaj emitenta.

Rozróżniamy trzy rodzaje emitentów obligacji i są to:

  • państwo,
  • przedsiębiorstwa
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy z nich może zostać potraktowany jak przedsiębiorstwo. Każdy funkcjonuje też w zupełnie innych warunkach, z czym związane jest ryzyko towarzyszące wyemitowanym przez nie obligacjom.

Ryzyko inwestycji w obligacje

Ryzyko inwestycji w obligacjeObligacje różnią się od akcji m.in. tym, że kupując je, nie stajemy się współwłaścicielami danej instytucji lub firmy. Obligacja jest zobowiązaniem do wypłacenia, określonej w różnych sposób, kwoty pieniędzy. Jeśli chcielibyśmy wybrać, biorąc pod uwagę kryterium emitenta, który rodzaj obligacji jest najbezpieczniejszy, to musimy bez większych wątpliwości za najpewniejsze uznać obligacje emitowane przez państwo. W związku z tym, że ryzyko bankructwa państwa jest stosunkowo najrzadziej spotykane, choć pamiętać trzeba, że zawsze jest możliwe, to środki zainwestowane w ten rodzaj papierów z pewnością będą najbardziej bezpieczne.

Z drugiej strony, tak to już w ekonomii bywa, najniższe ryzyko oznacza najczęściej najmniejszą możliwą stopę zwrotu z inwestycji. Im większe ryzyko, tym mniej chętnych, ale i stopa zwrotu z inwestycji większa. Jest to rekompensatą za poniesienie większego ryzyka.

Ryzyko to nic innego jak potencjalny koszt, który tym częściej staje się rzeczywistym kosztem, im większe jest ryzyko wyrażone najczęściej w procentach. Ponieważ działalność samorządów terytorialnych również podlega istotnym ograniczeniom ze względu na konieczność zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa materialnego podległym mu mieszkańcom, ryzyko bankructwa miasta lub gminy także jest mało prawdopodobne. Zdarza się jednak zdecydowanie częściej niż bankructwo państwa. Spodziewane korzyści, wobec większego ryzyka niż w przypadku ryzyka towarzyszącego obligacjom emitowanym przez skarb państwa, będą więc nieco większe.

Na ostatnim miejscu pod względem poziomu bezpieczeństwa plasują się obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Ponieważ działają one w otoczeniu rynkowym, na który regulatorzy mają stosunkowo niewielki wpływ, to i korzyści, jakie będą oczekiwane, są większe. Choć niepowodzenia wystąpią częściej.

Podział obligacji ze względu na czas

Stosując podział ze względu na kryterium wykupu obligacji, możemy wyróżnić obligacje krótkoterminowe, średnio terminowe i długoterminowe, o terminach wykupu odpowiednio: do 1 roku, od jednego do pięciu lat i od pięciu do dziesięciu lat.

Posiadacze obligacji mogą dokonywać ich wymiany do zakończenia okresu, na jaki zostały wyemitowane. Po tym terminie zostanie wypłacona kwota przypisana do obligacji wraz z należnymi nabywcy odsetkami.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here